Sakramenty święte

„Chrzest, bierzmowanie i częściowo Eucharystia stanowią sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli dopuszczenia do wspólnoty wiernych.

Eucharystia oraz pokuta i namaszczenie chorych są sakramentami życia codziennego, gdyż służą chrześcijaninowi pomocą w walce ze złem moralnym i przygotowują do przyszłej chwały. Kapłaństwo i małżeństwo są sakramentami społecznymi, bo mają do spełnienia ważną funkcję w Kościele, czyli Mistycznym Ciele Chrystusa. Kościół z woli samego Chrystusa, który ustanowił wszystkie sakramenty, ma nad nimi władzę. Dokonują się one tylko w Kościele. Nie ma sakramentów bez Kościoła.

Sakramenty są pewnymi znakami zewnętrznymi. Wielu wiernych skupia swoją całą uwagę jedynie na tym ich obrzędowym, zewnętrznym aspekcie. Jest to z pewnością niebezpieczne zubożenie treści sakramentów. W rzeczywistości nadprzyrodzonej upatruje się jedynie przejaw ludzkiej tradycji, obyczajowości czy folkloru. Niektórzy ujmują sakramenty jedynie w kategoriach obowiązku, którego wypełnienie decyduje czy będą, czy też nie będą nadal katolikami (...).

Sakrament to nie tylko obrzęd, „rzecz”, to nie tylko „coś”, lecz spotkanie z Chrystusem uświęcającym człowieka „tu i teraz”. Przyjęcie sakramentu to podjęcie przez człowieka dialogu z samym Bogiem. Nie może się on obyć bez pozytywnej odpowiedzi człowieka w wierze, nadziei i miłości. Święty Paweł wzywa: „Niech Chrystus przez wiarę mieszka w sercach waszych” (Ef 3, 17)”.

ks. Andrzej Zwoliński „Dewocja, dobra czy zła pobożność”
Wydawnictwo Salwator 2010 (fragmenty książki)

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu Świętego

„Przez chrzest weszliśmy również do Bożej rodziny, weszliśmy w życie Chrystusa, staliśmy się członkami Kościoła, bynajmniej nie tylko dla naszego dobra. Jezus nie żył tylko dla siebie. Św. Paweł pisze, że „jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa” (2 Kor 2, 15), abyśmy tę woń roznosili po świecie. My również otrzymaliśmy zadanie do wypełnienia. Całe nasze życie zostało poświęcone Bogu, a nie tylko religijne czynności i praktyki. Na tym właśnie polega chrzest i bycie chrześcijaninem.

Chrzest otwiera nam drogę do innych sakramentów, które są nam dawane dzięki mocy Ducha Świętego po to, byśmy dobrze wypełnili nasze chrześcijańskie powołanie, które nie sprowadza sie do zwykłego przyjmowania sakramentów, ale do działania ich mocą w codziennym życiu”.

ks. Dariusz Piórkowski SJ,
fragment publikacji „Namaszczeni przez sakramenty”,
www.mateusz.pl

Kto może / powinien uczestniczyć?

W kursie przygotowawczym do Sakramentu Chrztu powinni uczestniczyć wszyscy rodzice, których chcą ochrzcić dziecko w naszej parafii. Na to spotkanie zaproszeni są także rodzice chrzestni.

Kiedy odbywa się kurs?

Każda pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy Św. odprawianej o godz. 16.30

Gdzie ma miejsce kurs?

Kawiarnia parafialna, parter, wejście od ul. Leszczynowej.

Tematy poruszane na kursie: dokumenty i dane potrzebne w kancelarii przy zapisywaniu, dziecka do chrztu, wymagania dotyczące rodziców chrzestnych, przebieg liturgii Sakramentu Chrztu, odpowiedzialność za wychowanie dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

Przygotowanie do I Komunii świętej

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

- środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;
- miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;
- osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;
- formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

I Komunia święta w Archidiecezji Białostockiej:

„Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Białostockiej”.

→  TEKST DOKUMENTU

Od dnia 1 września 2023 obowiązującym w naszej Archidiecezji programem przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej oraz formacji ich rodziców jest diecezjalny program pt. „Na spotkanie z Panem Jezusem” (Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2023).

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Paste-rza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy w II Niedzielę Wielkanocną (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Informujemy uczniów klas VIII szkoły podstawowej o rozpoczynającej się 8 maja 2022 w ich parafiach zamieszkania formacji do bierzmowania. W tym dniu w parafiach zostaną rozdane kandydatom do bierz-mowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego zostaną one uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej.

Dokument: „Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej”

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

„Ten szczególny sakrament nie może dojść do skutku bez unii kobiety i mężczyzny oraz ich wolnej zgody. To jedyny sakrament, którego ludzie udzielają sobie nawzajem. Podstawową misją małżeństwa jest najpierw wspólne dojrzewanie i wzrost w miłości. Każdy gest i czyn małżonków, który umacnia ich więź (słuchanie siebie nawzajem, dialog, okazywanie sobie czułości, przebaczenie) jest otwieraniem się na Boże wsparcie.

Poczęcie, zrodzenie i wychowywanie dzieci to również współpraca z Bogiem w stwarzaniu osób. Wszystkim formom sprawowania sakramentu małżeństwa w dyskretny sposób towarzyszy łaska Ducha Świętego.

Sakrament małżeństwa nie jest więc zwykłym zalegalizowaniem związku czy współżycia, ale rozpoczęciem wspólnej drogi, opartej również na przyrzeczeniu Boga, że On będzie wspierał małżonków, kiedy w taki sposób będą realizowali małżeństwo. Stają się w ten sposób żywym sakramentem łaski”.

Dariusz Piórkowski SJ, fragment publikacji „Namaszczeni przez sakramenty”
z portalu www.mateusz.pl

Do przystąpienia do sakramentu małżeństwa potrzebne są dokumenty oraz uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich i dniu skupienia narzeczonych.

Wymagane dokumenty dla obu stron:

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
świadectwo Chrztu Świętego
świadectwo Bierzmowania
świadectwo z lekcji religii
zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

Narzeczeni powinni również odbyć spotkania w poradni rodzinnej.

* Spotkania w Poradni Rodzinnej dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa umawiane telefonicznie: Barbara Kruszewska, tel. +48 607 880 503.

oprac. ks. Wojciech Łazewski

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry