Sakramenty święte

„Chrzest, bierzmowanie i częściowo Eucharystia stanowią sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli dopuszczenia do wspólnoty wiernych.

Eucharystia oraz pokuta i namaszczenie chorych są sakramentami życia codziennego, gdyż służą chrześcijaninowi pomocą w walce ze złem moralnym i przygotowują do przyszłej chwały. Kapłaństwo i małżeństwo są sakramentami społecznymi, bo mają do spełnienia ważną funkcję w Kościele, czyli Mistycznym Ciele Chrystusa. Kościół z woli samego Chrystusa, który ustanowił wszystkie sakramenty, ma nad nimi władzę. Dokonują się one tylko w Kościele. Nie ma sakramentów bez Kościoła.

Sakramenty są pewnymi znakami zewnętrznymi. Wielu wiernych skupia swoją całą uwagę jedynie na tym ich obrzędowym, zewnętrznym aspekcie. Jest to z pewnością niebezpieczne zubożenie treści sakramentów. W rzeczywistości nadprzyrodzonej upatruje się jedynie przejaw ludzkiej tradycji, obyczajowości czy folkloru. Niektórzy ujmują sakramenty jedynie w kategoriach obowiązku, którego wypełnienie decyduje czy będą, czy też nie będą nadal katolikami (...).

Sakrament to nie tylko obrzęd, „rzecz”, to nie tylko „coś”, lecz spotkanie z Chrystusem uświęcającym człowieka „tu i teraz”. Przyjęcie sakramentu to podjęcie przez człowieka dialogu z samym Bogiem. Nie może się on obyć bez pozytywnej odpowiedzi człowieka w wierze, nadziei i miłości. Święty Paweł wzywa: „Niech Chrystus przez wiarę mieszka w sercach waszych” (Ef 3, 17)”.

ks. Andrzej Zwoliński „Dewocja, dobra czy zła pobożność”
Wydawnictwo Salwator 2010 (fragmenty książki)

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu Świętego

„Przez chrzest weszliśmy również do Bożej rodziny, weszliśmy w życie Chrystusa, staliśmy się członkami Kościoła, bynajmniej nie tylko dla naszego dobra. Jezus nie żył tylko dla siebie. Św. Paweł pisze, że „jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa” (2 Kor 2, 15), abyśmy tę woń roznosili po świecie. My również otrzymaliśmy zadanie do wypełnienia. Całe nasze życie zostało poświęcone Bogu, a nie tylko religijne czynności i praktyki. Na tym właśnie polega chrzest i bycie chrześcijaninem.

Chrzest otwiera nam drogę do innych sakramentów, które są nam dawane dzięki mocy Ducha Świętego po to, byśmy dobrze wypełnili nasze chrześcijańskie powołanie, które nie sprowadza sie do zwykłego przyjmowania sakramentów, ale do działania ich mocą w codziennym życiu”.

ks. Dariusz Piórkowski SJ,
fragment publikacji „Namaszczeni przez sakramenty”,
www.mateusz.pl

Kto może / powinien uczestniczyć?

W kursie przygotowawczym do Sakramentu Chrztu powinni uczestniczyć wszyscy rodzice, których chcą ochrzcić dziecko w naszej parafii. Na to spotkanie zaproszeni są także rodzice chrzestni.

Kiedy odbywa się kurs?

Każda pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy Św. odprawianej o godz. 16.30

Gdzie ma miejsce kurs?

Kawiarnia parafialna, parter, wejście od ul. Leszczynowej.

Tematy poruszane na kursie: dokumenty i dane potrzebne w kancelarii przy zapisywaniu, dziecka do chrztu, wymagania dotyczące rodziców chrzestnych, przebieg liturgii Sakramentu Chrztu, odpowiedzialność za wychowanie dziecka w wierze Kościoła katolickiego.

Przygotowanie do I Komunii świętej

W roku 2013 dzieci klas drugich szkół podstawowych przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej 26 maja. Dzieci przystąpiły w trzech grupach podczas Mszy Świętych o godzinie 9:30, 11:00 i 12:30. Uroczystość odbyła się w górnym kościele.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii trwa dwa lata. Odbywa się w szkole podczas katechezy i w kościele parafialnym w ramach spotkań po niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 11:00.

Do Pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci, których rodziny mieszkają na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, wyjątkowo - za zgodą proboszcza miejsca z terenu innych parafii. Spotkania odbywają się także w kościele po Mszy Świętej o godzinie 11:00 tych dzieci, które przyjęły już Pierwszą Komunię Świętą i uczą się w kolejnej klasie. Zakończeniem tych spotkań jest Eucharystia w pierwszą rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

Osobą odpowiedzialną z ramienia duszpasterzy przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku jest Ksiądz Czesław Walentowicz. Bardzo duży wkład w przygotowanie dzieci wnoszą Panie Katechetki, które angażują się w pracę nie tylko w szkole, lecz także w kościele.

W przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej podkreśla się, że Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem Ojca, jest pamiątką ofiary Chrystusa i Jego Ciała. Wskazuje się także na owoce Komunii: Komunia Święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, oddziela nas od grzechu, zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych, tworzy Kościół i zobowiązuje od pomocy ubogim.

oprac. ks. Wojciech Łazewski

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

„Jest dziś szczególnie ważne, abyśmy odkryli na nowo sakrament bierzmowania i przekonali się, jak wielką ma wartość dla naszego duchowego wzrostu. Kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech pamięta, że stał się «świątynią Ducha»: mieszka w nim Bóg. Niech zawsze będzie tego świadom i niech postępuje tak, aby złożony w nim skarb wydawał owoce świętości.

Kto jest ochrzczony, a nie przyjął jeszcze sakramentu bierzmowania, niech przygotuje się na jego przyjęcie, wiedząc, że w ten sposób stanie się «w pełni» chrześcijaninem, ponieważ bierzmowanie przynosi pogłębienie łaski chrzcielnej (por. KKK, 1302-1304).

Bierzmowanie daje nam szczególną moc, abyśmy mogli dawać świadectwo o Bogu i wysławiać Go całym naszym życiem (por. Rz 12, 1); daje nam głębszą świadomość naszej przynależności do Kościoła, «Ciała Chrystusa», którego wszyscy jesteśmy żywymi członkami, połączonymi solidarnością (por. 1 Kor 12, 12-25).

Poddając się przewodnictwu Ducha, każdy wierzący może przyczyniać się do budowania Kościoła dzięki charyzmatom, jakimi On obdarza, ponieważ «wszystkim (...) objawia się Duch dla [wspólnego] dobra» (1 Kor 12, 7).

Kiedy zaś Duch działa, napełnia duszę swoimi darami, którymi są «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22-23).”

Orędzie Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzieży (fragmenty), źródło: www.opoka.org.pl

Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata.

Zapisy są zawsze w pierwszej klasie gimnazjum na początku września w kancelarii parafialnej.
W wyjątkowych przypadkach można dopisać się w klasie drugiej lub trzeciej. Wtedy jednak trzeba bardziej się przyłożyć do spotkań i praktyk religijnych.
W klasie pierwszej są spotkania ogólne w drugą niedzielę miesiąca i obowiązkiem jest zbieranie podpisów niedzielnych Mszy Świętych.
W klasie drugiej odbywają się spotkania ogólne dla całej grupy w trzecią niedzielę miesiąca i obowiązkiem jest obchodzenie 9 pierwszych piątków miesiąca.
W klasie trzeciej są spotkania również co miesiąc, w małych grupach.

Dokumenty potrzebne do bierzmowania: metryka chrztu (potrzebna w klasie trzeciej) i informacja o zdanym egzaminie.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

„Ten szczególny sakrament nie może dojść do skutku bez unii kobiety i mężczyzny oraz ich wolnej zgody. To jedyny sakrament, którego ludzie udzielają sobie nawzajem. Podstawową misją małżeństwa jest najpierw wspólne dojrzewanie i wzrost w miłości. Każdy gest i czyn małżonków, który umacnia ich więź (słuchanie siebie nawzajem, dialog, okazywanie sobie czułości, przebaczenie) jest otwieraniem się na Boże wsparcie.

Poczęcie, zrodzenie i wychowywanie dzieci to również współpraca z Bogiem w stwarzaniu osób. Wszystkim formom sprawowania sakramentu małżeństwa w dyskretny sposób towarzyszy łaska Ducha Świętego.

Sakrament małżeństwa nie jest więc zwykłym zalegalizowaniem związku czy współżycia, ale rozpoczęciem wspólnej drogi, opartej również na przyrzeczeniu Boga, że On będzie wspierał małżonków, kiedy w taki sposób będą realizowali małżeństwo. Stają się w ten sposób żywym sakramentem łaski”.

Dariusz Piórkowski SJ, fragment publikacji „Namaszczeni przez sakramenty”
z portalu www.mateusz.pl

Do przystąpienia do sakramentu małżeństwa potrzebne są dokumenty oraz uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich i dniu skupienia narzeczonych.

Wymagane dokumenty dla obu stron:

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
świadectwo Chrztu Świętego
świadectwo Bierzmowania
świadectwo z lekcji religii
zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

Narzeczeni powinni również odbyć spotkania w poradni rodzinnej.

* Spotkania w poradni rodzinnej dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa umawiane telofonicznie +48 507 074 133. Z poważaniem Anna i Mateusz Kruszewscy.

oprac. ks. Wojciech Łazewski

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry