Rady parafialne

Sobór Watykański II zaleca, by w Kościele powstawały rady, które złożone z duchowieństwa i świeckich „wspierałyby działalność apostolską Kościoła, zarówno w dziedzinie ewangelizacji i uświęcania, jak i dobroczynności, pracy społecznej oraz na innych polach” [Dekret o apostolstwie świeckich 26]. W parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku powstały dwie rady: duszpasterska i ekonomiczna.

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest zespołem ludzi (duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego i wiernych świeckich), troszczących się o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Parafialną Radę Duszpasterską powołuje Ksiądz Proboszcz. Wnioski i propozycje rady mają charakter doradczy. Decyzja o ich wprowadzeniu w życie należy do księdza Proboszcza.

Rada jest instytucją stałą w parafii, ale kadencja jej trwa 5 lat. Nowy proboszcz może zmienić skład Rady. Kadencja członków z urzędu trwa przez okres zajmowanego przez nich stanowiska. Członkowie z urzędu to kapłani pracujący w parafii, rektorzy kościołów i kaplic znajdujących się na terenie parafii, przedstawiciele zakonów i zgromadzeń, zatrudnionych w duszpasterstwie parafialnym. Świeckich członków Rady mianuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z zespołem duszpasterskim i działającymi w parafii wspólnotami wiernych.

Na czele Parafialnej Rady Duszpasterskiej stoi Ksiądz Proboszcz. On zwołuje spotkanie Rady, ustala porządek obrad i im przewodniczy osobiście lub przez swego zastępcę. Spotkanie Rady odbywa się raz na kwartał, lub częściej. Spośród członków rady wybierany jest sekretarz, który formułuje na piśmie postulaty zgłaszane przez parafian oraz protokołuje przebieg obrad. Ważniejsze ustalenia Rady podawane są do wiadomości całej społeczności parafialnej. Personalny skład Rady zatwierdza biskup diecezjalny.

oprac. ks. Wojciech Łazewski

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry